ประเภทข่าว เลขที่ เรื่อง วันที่ รายละเอียด
ด่วนที่สุด ตง 0023.3/ว 1278 การปรับปรุงข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 20 มีนาคม 2561

เพิ่มเติม

ตง 0023.3/ว1287 ขอเชิญประชุมคณะทำงานเครือข่าย "อถล.รักตรัง" 20 มีนาคม 2561

เพิ่มเติม

ตง 0023.4/ว1291 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการทำเหมืองแร่โดยคนต่างด้าว และการห้ามยื่นคำขอรับใบอนุญาตเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น พ.ศ. 2560 20 มีนาคม 2561

เพิ่มเติม

ตง 0023.4/ว1290 ขอความร่วมมือเพื่อแจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 20 มีนาคม 2561

เพิ่มเติม

ตง 0023.2/3119 ส่งเอกสารประกอบการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 21 มีนาคม 2561

เพิ่มเติม