ประเภทข่าว เลขที่ เรื่อง วันที่ รายละเอียด
ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.5/ว 1077 การขยายหน่วยงานของรัฐใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 7 กันยายน 2561

เพิ่มเติม

- การพิจารณากลั่นกรองการขอปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 7 กันยายน 2561

เพิ่มเติม

ที่ ตง 0023.3/ว 4144 การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงหาผลประโยชน์จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 ก.ย. 2561

เพิ่มเติม

ด่วนที่สุด ที่ ตง 0023.5/ว 1074 กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม 6 กันยายน 2561

เพิ่มเติม