ประเภทข่าว เลขที่ เรื่อง วันที่ รายละเอียด
- ตง 0023.5/783 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 ส.ค. 2560

เพิ่มเติม

- ตง 0023.5/10125 รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2560 21 ส.ค. 2560

เพิ่มเติม

- ตง 0023.5/784 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบอำนวยการ (กรม) 21 ส.ค. 2560

เพิ่มเติม

- ตง 0023.5/762 แจ้งหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดตรังเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 17 ส.ค. 2560

เพิ่มเติม

- ตง 0023.5/763 แจ้งหนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 17 ส.ค. 2560

เพิ่มเติม