ประเภทข่าว เลขที่ เรื่อง วันที่ รายละเอียด
ด่วนที่สุด รย 0023.3/ว4135 การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) 10 ก.ย. 2561

เพิ่มเติม

รย 0023.3/ว4143 ขอความร่วมมือเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต ประจำปี 2561 10 ก.ย. 61

เพิ่มเติม

ทั่วไป รย 0023.3/ว4134 การบันทึกระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Child development center information system : CCIS) ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2) 7 ก.ย. 2561

เพิ่มเติม

ด่วนที่สุด รย 0023.2/ว4138 การสัมมนานักบริหารภาครัฐเพื่อบูรณาการการพัฒนาประเทศไทยตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง 7 ก.ย. 61

เพิ่มเติม