ประเภทข่าว เลขที่ เรื่อง วันที่ รายละเอียด
- ขอเชิญร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการและงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นฯ 6 ก.ย. 2561

เพิ่มเติม

- การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดินถล่ม และคลื่นลมแรง 4 ก.ย. 2561

เพิ่มเติม

- แจ้งประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง การลงทะเบียนขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพิ่มเติม 4 ก.ย. 2561

เพิ่มเติม

- การควบคุมการขอทานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4 ก.ย. 2561

เพิ่มเติม