ประเภทข่าว เลขที่ เรื่อง วันที่ รายละเอียด

 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

10/01/2018

 ซักซ้อมแนวทางดำเนินการในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [2018-01-16]

16/01/2018
กบ 0023.1/ว83

การประชุมผู้บริหาร อปท และปลัด อปท. จังหวัดกระบี่ 

10/01/2018

เลื่อนเวลาประชุมผู้บริหาร และปลัด อปท.

10/01/2018
กบ 0023.2/ว130

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาส2

10/01/2018