ประเภทข่าว เลขที่ เรื่อง วันที่ รายละเอียด
- สฎ ๐๐๒๓.๔/ว๐๖๔๐๓ การประชาสัมพันธ์คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๖๐ และข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ ๔๙/๒๕๖๐ 21 ส.ค. 2560

เพิ่มเติม

ด่วนที่สุด สฎ ๐๐๒๓.๓/ว๖๓๙๗ การอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ 18 ส.ค. 2560

เพิ่มเติม

ด่วนที่สุด สฎ ๐๐๒๓.๓/ว๖๓๑๒ ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 ส.ค. 2560

เพิ่มเติม

- สฎ ๐๐๒๓.๕/ว๖๒๙๘ การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 16 ส.ค. 2560

เพิ่มเติม

- สฎ ๐๐๒๓.๕/ว๖๒๙๙ ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 16 ส.ค. 2560

เพิ่มเติม