ประเภทข่าว เลขที่ เรื่อง วันที่ รายละเอียด
ด่วนที่สุด สฎ ๐๐๒๓.๓/ว๓๓๐๙ ขอเรียนเชิญนำคณะเฝ้ารับเสร็จฯ ในพิธีเปิดและร่วมงาน งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ 30 เม.ย. 61

เพิ่มเติม

สฎ ๐๐๒๓.๕/ว๓๓๐๘ การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 เม.ย. 61

เพิ่มเติม

ด่วนที่สุด สฎ ๐๐๒๓.๓/ว๓๒๘๑ รายงานผลการเบิกจ่ายและแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 30 เม.ย. 61

เพิ่มเติม

ด่วนที่สุด สฎ ๐๐๒๓.๓/ว๓๒๙๙ รายงานผลการเบิกจ่ายและแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 30 เม.ย. 61

เพิ่มเติม