ประเภทข่าว เลขที่ เรื่อง วันที่ รายละเอียด
- สฎ ๐๐๒๓.๕/ว๕๘๑๓ การตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 27 ก.ค. 2560

เพิ่มเติม

ด่วนมาก สฎ ๐๐๒๓.๒/ว๕๗๙๗ การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 26 ก.ค. 60

เพิ่มเติม

ด่วนที่สุด สฎ ๐๐๒๓.๓/ว๐๕๔๑๓ ข้อมูลบริษัทผู้จำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน 12/7/2560

เพิ่มเติม

ด่วนที่สุด สฎ ๐๐๒๓.๓/ว๐๕๔๑๔ ขอประชาสัมพันธ์งาน ๔ กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี ๒๕๖๐ 12/7/2560

เพิ่มเติม

- สฎ ๐๐๒๓.๓/ว๐๕๔๔๙ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๐ 13/7/2560

เพิ่มเติม