ประเภทข่าว เลขที่ เรื่อง วันที่ รายละเอียด
ด่วนที่สุด สฎ ๐๐๒๓.๑/ว๐๑๘๕๐ การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๑ 17/04/2561

เพิ่มเติม

สฎ ๐๐๒๓.๑/ว๗๙ สรุปรายชื่อการสั่งจองบันทึกท้องถิ่นที่ยังไม่ได้มารับหนังสือบันทึกท้องถิ่น กรุณามารับภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 17/04/2561

เพิ่มเติม

สฎ ๐๐๒๓.๑/ว๒๖๕๗ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ "บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย" 17/04/2561

เพิ่มเติม

ด่วนที่สุด สฎ ๐๐๒๓.๑/ว๒๗๒๓ เชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 17/04/2561

เพิ่มเติม

ด่วนที่สุด สฎ ๐๐๒๓.๑/๒๗๔๙ การจัดงานรัฐพิธีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17/04/2561

เพิ่มเติม