ประเภทข่าว เลขที่ เรื่อง วันที่ รายละเอียด
สต.0023.3/ว2909 แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 19 มิ.ย. 2561

เพิ่มเติม

ด่วนที่สุด สต.0023.3/ว2353 ขอความร่วมมือดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่ อปท. 15 พ.ค. 2561

เพิ่มเติม

สต.0023.3/ว1453 คู่มือหลักเกณฑ์การอนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่มีอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับเจ้าหน้าที่ของ อปท. 26 มี.ค. 2561

เพิ่มเติม

ด่วนที่สุด สต.0023.3/ว1224 แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 12 มี.ค. 2561

เพิ่มเติม