ประเภทข่าว เลขที่ เรื่อง วันที่ รายละเอียด
ทั่วไป พท 0023.1/ว698 การดำเนินการจัดทำและเสนอหนังสือราชการของ สถ. 29 มิ.ย. 61

 

 

เพิ่มเติม

เพิ่มเติม

 


ทั่วไป พท 0023.3/7872 เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 28 มิ.ย. 61

เพิ่มเติม

ทั่วไป พท 0023.2/ว 4264 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง (ก.ท.จ.พัทลุง) ในการประชุม ครั้งที่ 6/2561 28 มิ.ย. 61

เพิ่มเติม

ทั่วไป พท 0023.2/ว 4264 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง (ก.ท.จ.พัทลุง) ในการประชุม ครั้งที่ 6/2561 28 มิ.ย. 61

เพิ่มเติม

ทั่วไป พท 0023.2/ 7871 การกำหนดตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ในแผนอัตรากำลังของเทศบาล (ทต.เขาเจียก) 28 มิ.ย. 61

เพิ่มเติม