ประเภทข่าว เลขที่ เรื่อง วันที่ รายละเอียด
ด่วนที่สุด พท 0023.3/ว 5979 เผยแพร่เอกสาร ประเด็นคำถาม-แนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 21 ส.ค. 2560

เพิ่มเติม

ด่วนที่สุด พท 0023.3/ว 690 การตรวจสอบข้อมูลปริมาณขบะมูลฝอยในระบบข้อมูลกลาง (INFO) 21 ส.ค. 2560

เพิ่มเติม

ด่วนที่สุด พท 0023.3/ว 6009 แนวทางปฎิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 21 ส.ค. 2560

เพิ่มเติม

ด่วนที่สุด พท 0023.5/ว 5784 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 16 ส.ค. 2560

เพิ่มเติม

ด่วนที่สุด พท 0023.5/ว 5788 เร่งรัดการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 ส.ค. 2560

เพิ่มเติม