ประเภทข่าว เลขที่ เรื่อง วันที่ รายละเอียด
- พท 0023.3/7494 อนุมัติให้ใช้งบประมาณเงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้าง 27 มิ.ย. 2560

เพิ่มเติม

- พท 0023.1/7387 การให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมร่วมในหลักสูตรของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 23 มิ.ย. 2560

เพิ่มเติม

ด่วนที่สุด พท 0023.3/ว 4692 ซักซ้อมแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท. ประจำปี 2561 23 มิ.ย. 2560

เพิ่มเติม

- พท 0023.3/ว 611 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 23 มิ.ย. 2560

เพิ่มเติม

ด่วนที่สุด พท 0023.3/ว 612 ขอส่งแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ(ฤดูฝน) พ.ศ. 2560 23 มิ.ย. 2560

เพิ่มเติม