ประเภทข่าว เลขที่ เรื่อง วันที่ รายละเอียด
ทั่วไป พท 0023.2/ว 2528 แนวทางปกิบัติกรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สิ้นสุดการอนุญาตหรือเว้นช่วงการอนุญาต 17/04/2561

เพิ่มเติม

ทั่วไป พท 0023.2/ 4596 ขออนุญาตไปต่างประเทศในระหว่างการลาและระหว่างวันหยุดราชการ (ทต.พนางตุง) 17/04/2561

เพิิ่มเติม

ทั่วไป พท 0023.2/ 4597 ขออนุญาตไปต่างประเทศในระหว่างการลาและระหว่างวันหยุดราชการ (ทต.ควนขนุน) 17/04/2561

เพิ่มเติม

ทั่วไป พท 0005/867 ขอประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อ " แม่ 100 ปี" 17/04/2561

เพิ่มเติม

ทั่วไป พท 0005/866 ขอประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อ "แม่สู้ชีวิต" 17/04/2561

เพิ่มเติม