ประเภทข่าว เลขที่ เรื่อง วันที่ รายละเอียด
ด่วนที่สุด พท 0023.5/ว 5784 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 16 ส.ค. 2560

เพิ่มเติม

ด่วนที่สุด พท 0023.5/ว 5788 เร่งรัดการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 ส.ค. 2560

เพิ่มเติม

- พท 0023.5/ว 5790 การโอนเงินภาาีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ. 2542 17 ส.ค. 2560

เพิ่มเติม

- พท 0023.5/10312 การขอรับเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 17 ส.ค. 2560

เพิ่มเติม

- พท 0023.2/ว 5383 แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพัทลุง (ก.อบต.จังหวัดพัทลุง) ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 27 ก.ค. 2560

เพิ่มเติม