ประเภทข่าว เลขที่ เรื่อง วันที่ รายละเอียด
พง 0023.5/1290 การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) 16 มี.ค. 2561

เพิ่มเติม

พง 0023.3/ว 1315 การส่งมอบนมโรงเรียนชนิด ยู.เอช.ที ช่วงปิดภาคเรียน (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) 19 มี.ค. 2561

เพิ่มเติม

พง 0023.3/ว 1327 การดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 มี.ค. 2561

เพิ่มเติม

ด่วนที่สุด พง 0023.3/ว 1337 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 20 มี.ค. 2561

เพิ่มเติม

พง 0023.4/2982 วินิจฉัยข้อทักท้วงของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา 20 มี.ค. 2561

เพิ่มเติม