ประเภทข่าว เลขที่ เรื่อง วันที่ รายละเอียด
- พง0023.3/ว 3660 การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารศูนย์บาท 16 ส.ค. 2560

เพิ่มเติม

ด่วนที่สุด พง 0023.4/ว 471 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 17 ม.ค 2560

เพิ่มเติม

- พง 0023.5/ว 3638,3639 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 17 ส.ค. 2560

เพิ่มเติม

- พง 0023.5/ว 3591,3593 เร่งรัดการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชำระะของ อปท. 17 ส.ค. 2560

เพิ่มเติม

- พง 0023.5/ว 3036 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 6/7/2560

เพิ่มเติม