ประเภทข่าว เลขที่ เรื่อง วันที่ รายละเอียด
ที่ ปน๐๐๒๓.๓/ว๑๐๓๓ ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๑ ๗ ก.ย. ๖๑

เพิ่มเติม

ที่ ปน๐๐๒๓.๒/ว๑๕๙๔๑ แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 7 ก.ย. 2561

เพิ่มเติม

- โครงการ/กิจกรรม : .วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี พ.ศ.2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 07 ก.ย. 2561

เพิ่มเติม

ด่วนที่สุด ที่ ปน๐๐๒๓.๓/ว๑๐๓๒ โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรครูเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาทักษะสมองด้วยองค์ความรู้ (Executive Function หรือ EF) ๖ ก.ย. ๖๑

เพิ่มเติม