ประเภทข่าว เลขที่ เรื่อง วันที่ รายละเอียด
- ปน 0023.3/ว912 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยฯ 16 ส.ค. 2560

เพิ่มเติม

- ปน 0023.3/ว920 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการบนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน (CDD : Community Driven Development) 17 ส.ค. 2560

เพิ่มเติม

- ปน 0023.3/ว919 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แนวทางการทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 17 ส.ค. 2560

เพิ่มเติม

- ปน ๐๐๒๓.๑/ว๘๓๔ ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้บุคลากรในสังกัดและอปท.สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิวันแม่แห่งชาติ ในปี๒๕๖๐ 25 ก.ค. 2560

เพิ่มเติม

- ปน ๐๐๒๓.๑/ว๘๓๕ ประชาสัมพันธ์ให้ร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ปี ๒๕๖๐ 25 ก.ค. 2560

เพิ่มเติม