ประเภทข่าว เลขที่ เรื่อง วันที่ รายละเอียด
ด่วนที่สุด ปน ๐๐๒๓.๓/ว๔๓๘ การรณรงค์จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ 17/04/2561

เพิ่มเติม

- การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่๓ (เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๑ 17/04/2561

เพิ่มเติม

ปน ๐๐๒๓.๕/ว๔๓๗ แบบรายละเอียดประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 17/04/2561

เพิ่มเติม

ที่ ปน ๐๐๒๓.๒/ว ๖๗๔๒ แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 17/04/2561

เพิ่มเติม

ปน 0017.5/ว6568 การเสนอขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชนและบัตรเหรียญราชการชายแดน 17/04/2561

เพิ่มเติม