ประเภทข่าว เลขที่ เรื่อง วันที่ รายละเอียด
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 12 ม.ค. 2561

เพิ่มเติม

แผนตรวจสอบการเงิน บัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑ 12/01/2561

เพิ่มเติมhttp://www.pattanilocal.go.th/detail.php?id=4308

แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ 12/01/2561

เพิ่มเติม

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 12/01/2561

เพิ่มเติม

- ปน 0023.3/ว912 ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยฯ 16 ส.ค. 2560

เพิ่มเติม