ประเภทข่าว เลขที่ เรื่อง วันที่ รายละเอียด
ด่วนที่สุด ปน๐๐๒๓.๓/ว๓๕๒ ลว การซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.พ.๑) 20 มี.ค. 2561

เพิ่มเติม

ด่วนที่สุด ปน๐๐๒๓.๓/ว๓๕๐ ลว การตรวจสอบสถานะการมีชีวิตของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ป่วยเอดส์ของ อปท. 20 มี.ค. 2561

เพิ่มเติม

ปน๐๐๒๓.๕/ว๓๕๔ ลว บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนมกราคม ๒๕๖๑ และฉบับเพิ่มเติมเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 20 มี.ค. 2561

เพิ่มเติม

ปน๐๐๒๓.๑/๓๔๙ ลว การจัดกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๑ 20 มี.ค. 2561

เพิ่มเติม

ปน๐๐๒๓.๓/ว๓๕๙ ลว การสำรวจข้อมูลการใช้น้ำประปาของ อปท. 21 มี.ค. 2561

เพิ่มเติม