ประเภทข่าว เลขที่ เรื่อง วันที่ รายละเอียด
ที่ ปน ๐๐๒๓.๓/ว๑๑๖๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๑ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 กรกฎาคม 2561

เพิ่มเติม

ที่ ปน๐๐๒๓.๓/๘๓๗ ลว ๑๗ ก.ค. ๖๑ ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ช่วยผู้จัดการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 กรกฎาคม 2561

เพิ่มเติม

ที่ ปน๐๐๒๓.๓/๘๓๖ ลว ๑๗ ก.ค. ๖๑ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลากิจหรือลาพักผ่อนของผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 กรกฎาคม 2561

เพิ่มเติม

ที่ ปน๐๐๒๓.๓/ว๑๒๖๓๓ ลว ๑๖ ก.ค. ๖๑ แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๕ 17 กรกฎาคม 2561

เพิ่มเติม

ด่วนที่สุด ที่ ปน๐๐๒๓.๓/ว๑๒๖๖๔ ลว ๑๖ ก.ค. ๖๑) การจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ 16 กรกฎาคม 2561

เพิ่มเติม