เลขที่ เรื่อง วันที่ รายละเอียด
  มท 0808.2/ว0444 การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24/01/2561

เพิ่มเติม

  มท 0809.4/ว245 การดำเนินการจัดทำข้อมูลและตัวชี้วัดทางการศึกษาของประเทศไทย โดยกำหนดการจัดเก็บข้อมูลด้านบุคลากรครู (ตามแบบ A7 และ A8) 25/01/2561

เพิ่มเติม

  มท 0816.2/ว158 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน (เงินรายหัว) 17/01/2561

เพิ่มเติม

  มท 0810.6/ว249 โอนจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแนวทางประชารัฐ 25/01/2561

เพิ่มเติม

  มท 0810.6/ว251 การสำรวจข้อมูลศูนย์ OTOP ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25/01/2561

เพิ่มเติม