เลขที่ เรื่อง วันที่ รายละเอียด
  มท 0803.3/ว1626 หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 17 ส.ค. 2560

เพิ่มเติม

  มท 0803.3/ว1627 สอบถามความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 17 ส.ค. 2560

เพิ่มเติม

  มท 0803.3/ว1498 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ 27 ก.ค. 2560

เพิ่มเติม

  มท 0808.3/ว1500 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ.2560 27 ก.ค. 2560

เพิ่มเติม

  มท 0809.2/ว61 ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference 13/7/2560

เพิ่มเติม