เลขที่ เรื่อง วันที่ รายละเอียด
  - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม 03 ก.ย. 2561

เพิ่มเติม

  - ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลบางหมาก 03 ก.ย. 2561

เพิ่มเติม

  - ร่างประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลบางหมาก 30 ส.ค. 2561

เพิ่มเติม

  - ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างหน้าเว็ปไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม 30 ส.ค. 2561

เพิ่มเติม