เลขที่ เรื่อง วันที่ รายละเอียด
  มท 0803.3/ว1498 ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ 27 ก.ค. 2560

เพิ่มเติม

  มท 0808.3/ว1500 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ.2560 27 ก.ค. 2560

เพิ่มเติม

  มท 0809.2/ว61 ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference 13/7/2560

เพิ่มเติม

  มท 0816.3/ว1400 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ประจำปี 2560 ตามแนวทาง Thinking Schoo 13/7/2560

เพิ่มเติม

  มท 0809.3/ว29 การดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 27 มิ.ย. 2560

เพิ่มเติม